Eğitimci

ALİ ALPASLAN

BURSLAR
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam124
Toplam Ziyaret2100381

Cumhurbaşkanlığı 2020 programında eğitimle ilgili maddeler....

2.3. NİTELİKLİ İNSAN, GUÇLU TOPLUM

2.3.1.     Eğitim

a) Mevcut Durum

Eğitim hizmetlerinin daha nitelikli, daha yaygın ve kolay ulaşılabilir sunulması konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. Kız çocukları ile yoksul öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve taşımalı eğitimi güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmüş, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ağırlık verilmiştir.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler neticesinde 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9'a yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecektir.

Temel eğitim kademesinde de eğitime erişim artırılmış ve çocukların beceri temelli etkinlikler doğrultusunda temel eğitimin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılı verilerine göre 6-14 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı OECD ortalamasında yüzde 98 iken Türkiye'de bu oran yüzde 99'a ulaşmıştır. Ancak ortaöğretim kademesinde erişim açısından sorunların devam ettiği görülmektedir. Bu sebeple erişimin artırılması çalışmalarının yanı sıra ortaöğretim sisteminin süreç odaklı, akademik beceriler ile birlikte diğer gelişim alanlarını da dikkate alan, bireysel farklılıklara duyarlı, teknolojinin doğru ve etkin kullanıldığı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik özel sektör ile işbirliği çerçevesinde protokoller yapılmakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda müfredat güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer yandan mesleki ve teknik liselerin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik atölye ve laboratuvar donanımları teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmektedir.

Son dönemde hizmete alınan yeni dersliklerle birlikte tüm eğitim kademeleri itibarıyla derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmış ve uluslararası standartlara ulaşılmıştır. 2017

yılı verilerine göre ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ve OECD ortalamasında 21 iken ortaokul kademesinde Türkiye'de 25, OECD ortalamasında ise 23'tür. Diğer yandan istihdam edilen öğretmenlerle birlikte ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalaması olan 13'e ulaşmıştır. Ayrıca, öğrenme ortamlarının fiziki niteliğinin artırılmasına ağırlık verilerek öğrencilerin ilgi, mizaç ve yeteneklerinin gelişimine yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri, okullara kademeler itibariyle kurulmaya başlanmıştır.

Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam etmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ikili eğitimde okuyan ilkokul öğrencilerinin oranı yüzde 37,8, ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde 29,9 ve ortaöğretim öğrencilerinin oranı ise yüzde 5,8'dir.

Üniversitelerin misyon bazında farklılaşması ihtiyacından yola çıkılarak 2006 ve sonrasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite desteklenmektedir. Diğer yandan, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Araştırma Üniversiteleri Programına da devam edilmektedir.

Özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında ilave kapalı alanlar yaratılması gereği bulunmakla birlikte mevcut kapalı alanların daha verimli şekilde kullanılması önemini korumaktadır. Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin mevcut mekânlarının envanteri çıkarılmış, bu mekânların verimlilik analizi yapılmış ve yükseköğretim mekânlarının ülkemize özgü tasarım ilkeleri kılavuzu ve Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılımı oluşturulmuştur.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma çabaları sonucunda Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 2015 yılındaki 73 bin seviyesinden 2018 yılında 148 bin seviyesine ulaşmıştır. Öte yandan, yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep dengesi ve eğitim-istihdam bağlantısını dikkate alarak belirlenmesi, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı sürmektedir.

b)    Amaç

Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

c)     Politika ve Tedbirler

Politika/Tedbir

Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.548)

Tedbir 548.1. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. Alternatif modellerin giderleri için taşıma mevzuatında düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

2. Okul Öncesi Projesi kapsamında derslik ihtiyacı olan küçük yerleşim yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde maliyet etkin şekilde ana sınıfı yapılacaktır.

3. İl, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyacı belirlenerek yatırım planları oluşturulacaktır.

 1. Belediyelere erken çocukluk eğitim kurumlan açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.

 

Tedbir 548.2. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. Eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

Tedbir 548.4. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Valilikler

1. İlkokul ve ortaokul kademesi devamsızlık raporu hazırlanacaktır.

 1. Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve Valiliklerce uygulanacaktır.

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.549)

Tedbir 549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 1. Okul binaları için beş yeni tip proje hazırlanacaktır.
 2. Geleceğin Okullarını Birlikte Tasarlayalım adlı okul mimarisi fikir yarışması düzenlenecektir.
 3. Enerji Verimli Okul Modeli geliştirilecektir.
 4. Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli geliştirilecektir.
 5. Altı tarihi okul binasının örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 6. Eğitim yapıları iç mekân tasarımları geliştirilecektir.
 7. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.
 8. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden yapım faaliyetleri yürütülecektir.
 9. Okullarımızın büyük bakım-onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
 10. Okullarımızda enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Tedbir 549.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler

1. Okullarda tasarım ve beceri atölyesi kurulmasına yönelik planlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânları artırılarak okullar arası başarı farkı azalblacaktır. (Kalkınma Planı p.550)

Tedbir 550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Belediyeler

1. İlkokullarda Yetiştirme Programının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için takip mekanizması kurulacaktır.

 1. Mevcut bütçe imkânlarıyla yedi etkinlik, altı yarışma düzenlenecektir.

Tedbir 550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, Üniversiteler

1. Okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacaktır.

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır. (Kalkınma Planı p.551)

Tedbir 551.1. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili STK'lar

1. Yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları doğrultusunda oluşturulacak standartlar temelinde öğretim programları düzenlenecektir.

2. Sektörle işbirliği içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programları güncellenecektir.

 

Tedbir 551.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar

1. Türkçe ve Matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencileri belirlemek amacıyla üçüncü sınıf öğrencilerine ölçme aracı uygulanacak, sonuçlara göre öğrenciler ilkokullarda yetiştirme programına alınacaktır.

Tedbir 551.4. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Türkçe ve matematik dersleri öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecektir.

Tedbir 551.5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde haftalık ders çizelgeleri incelenecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Tedbir 551.6. Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), BTK

1. Eğitim bilişim ağının aktif ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacaktır.

2. Kullanıcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak içerikler kullanıma sunulacaktır.

Tedbir 551.7. Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

1. 800 okulun ağ altyapısı kurulumları ve geniş bant internete erişimi tamamlanacaktır.

2. ADSL veya fiber optik kablo altyapısı bulunmayan bölgelerde yer alan okulların internet erişimi için TÜRKSAT üzerinden uydu bağlantısı sağlanacaktır.

3. Etkileşimli tahta kurulmayan okullara kurulumların tamamlanmasına devam edilecek ve geçmişte kurulumu yapılan etkileşimli tahtaların ve ağ altyapısının bakımlarının da süreklilik arz edecek şekilde yapılması planlanacaktır.

Tedbir 551.8.

Ortaöğretim

kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

 1. Okullarda akademisyenlerin de içinde yer aldığı danışma kurulları oluşturulacaktır.
 2. Üniversitelerle işbirliği protokolleri yapılacaktır.

Tedbir 551.9. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ve Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara Ait e-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler temelinde incelenecek ve gerekli görülen düzenlemeler yapılacaktır.

 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.552)

Tedbir 552.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar

gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

 1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan gelişimsel değerlendirme ve taramalar zorunlu hâle getirilecektir.
 2. Tıbbi tanı alma sürecinde ortaya çıkabilecek farklılıkları engellemek için hizmet standartları oluşturulacak ve uygulanacaktır.

Tedbir 552.2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yerel yönetim birimleri bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler analiz edilecektir.

Tedbir 552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartlan yükseltilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler

1. Uluslararası yönetim sistemleri uygulamaları yaygınlaştırılacak ve hizmet standartları yükseltilecektir.

 1. Mevcut okulların ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarım, afet riskini azaltma, enerji verimliliğini yükseltme ve engelli erişilebilirliğine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

3. Özel eğitim programları güncellenecek, görsel ve yazılı dijital materyaller hazırlanacaktır.

4. Öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenlenecektir.

 1. Rehberlik Hizmetleri Sunum Sistemi'ne yönelik içerik zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 552.4. Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), TÜBİTAK, Üniversiteler

1. Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacaktır.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.553)

Tedbir 553.1. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

1. Öğretmenlik Meslek Kanunu oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 553.2. Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. İllerle koordineli olarak planlanan hedefe ulaşılması için 500 daireli lojman yapım işi tamamlanacaktır.

Tedbir 553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar

 1. Kapsayıcı okul yöneticiliği mesleki gelişim programı çerçevesinde, 9.000 okul müdür ve müdür yardımcısı için 17 merkezde, etkinlik ve atölye çalışmaları yapılacaktır.

2. Okul ve eğitim yöneticisi mevzuatı iş akış şemaları, kontrol listeleri ve örnek olaylar bağlamında modellenecek, öğretim materyalleri ve mesleki gelişim programları hazırlanacaktır.

 

Tedbir 553.4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

 1. Okul yöneticisinin temel bilgi ve becerilerinin analitik düşünme temelli ölçüleceği merkezi bir sınav yapılacaktır.
 2. Yeni atanacak okul yöneticilerinin temel ve ileri düzey becerilerine yönelik oryantasyon ve mesleki gelişim eğitim programları uygulanacaktır.

Tedbir 553.5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler, İlgili STK'lar

 1. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin artırılması için mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 2. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı hazırlanacaktır.
 3. Her kademedeki öğretmenin Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında eğitim alması sağlanacaktır.

Tedbir 553.6. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacaktır.

 1. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerine ilişkin yabancı dil öğretmenlerinin Türkiye'de ve yurt dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tedbir 553.8. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler

 1. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki gelişim sertifika programı hazırlanacaktır.
 2. Kademeli olarak lisansüstü programları açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tedbir 553.9. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Örgütleri

1. İlgili tarafların katılımıyla güncellenen hizmet içi eğitim içerikleri çerçeve programa dâhil edilecektir.

 1. Güncellenen hizmet içi eğitim içerikleri mesleki gelişim sertifika programı olarak uygulanacak ve program çeşitlendirmesi yapılacaktır.

Etkin ve etkili bir eğitim sis belirlenecek ve politika uyç

teminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak ulamalarının etki analizleri yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.554)

Tedbir 554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zekâ teknolojileriyle işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Bütünleştirilmiş eğitsel veri ambarı kurulmasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.

 1. Bahse konu uygulamalar için izleme ve değerlendirme yapılacaktır.

Tedbir 554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, YÖK

1. Okul bazında veriye dayalı planlamayı sağlayan yönetim sistemlerinin sertifikasyonu sağlanacaktır.

 1. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.

 

Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.555)

Tedbir 555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1. 71 alt öğrenme alanı altında gerçekleştirilen kurs programlarının sayısı ve alanları çeşitlendirilecek, farklı alt öğrenme alanlarına ilişkin programlar geliştirilecektir.

Tedbir 555.2.

Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler

1. Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sisteminin kurulumuna yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.556)

Tedbir 556.2. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı

1. Fırsat eşitliği temelinde okullara finansman kaynağı sağlanması için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 556.3. Öğretmen- veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, İlgili STK'lar

 1. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu artırıcı çalışmalar yürütülecektir.
 2. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum izlenecek ve raporlanacaktır.

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.557)

Tedbir 557.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler

 1. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen çalışmalar ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan personelin iş ve işlemlerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacaktır.
 2. Mevcut bütçe imkânları kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan personelin üniversiteler ile işbirliği içerisinde eğitimler alması sağlanacaktır.
 3. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılan araç-gereç ve materyaller çeşitlendirilecek ve sayıları artırılacaktır.

Tedbir 557.2. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler

1. Kariyer Rehberliği Sistemi kurulacaktır.

 1. Bireyi tanımada kullanılan ölçme araçları çeşitlendirilecektir.

3. Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde kullanılan ölçme araçları geliştirilecektir.

 1. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e- dosyaları ile ilişkilendirilecektir.

 

Tedbir 557.3.

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

 1. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacaktır.
 2. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılıp raporlanacaktır.
 3. Sınıf rehberlik öğretmenlerine, Psikososyal Koruma Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri kapsamında hazırlanan önleyici program eğitimi düzenlenecektir.

Tedbir 557.4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

1. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir.

Öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.558)

Tedbir 558.2. Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM

1. Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde ikişer yıllık döngülerle uygulanmaya devam edilecektir.

 1. Belirlenen farklı sınıf düzeylerinde öğrenci başarı izleme araştırmaları ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla uygulanacaktır.

Tedbir 558.3.

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

 1. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımlarına ilişkin rapor hazırlanacaktır.
 2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren etkinlik, program, sempozyum ve yarışmalar düzenlenecektir.

Tedbir 558.4. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM, Üniversiteler

 1. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacaktır.
 2. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânları genişletilecektir.
 3. Okul Profili Değerlendirme Verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit etmek için karar destek mekanizması oluşturulacaktır.
 4. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecektir.
 5. Yapılacak olan kamuoyu iletişim çalışmalarıyla, sınava olan ihtiyacın azaltılması için yapılan iyileştirmelere yönelik farkındalık artırılacaktır.

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır. (Kalkınma Planı p.559)

Tedbir 559.1. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları

1. On Birinci Kalkınma Planında belirtilen öncelikli sektörlere yönelik laboratuvarlar başta olmak üzere okulların donatım ihtiyaçları teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanmaya başlanacaktır.

Tedbir 559.2. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1. Ülke genelindeki mesleki eğitim kurumlarının atölyelerinde üretilen döner sermaye ürünlerinin sergilendiği bir internet sitesi oluşturulacak ve döner sermaye ürünlerinden elde edilen gelirleri artırmaya yönelik farkındalık oluşturulacaktır.

Tedbir 559.3. Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların öğretim programları qüncellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu

1. Çerçeve öğretim programları ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda incelenecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Tedbir 559.7. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT

 1. Mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla spot filmler, görseller, animasyonlar, infografikler vb. materyaller hazırlanarak sosyal medyada yayımlanacaktır.
 2. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili fuar/sergi ve yarışmalar düzenlenecektir.
 3. Mesleğim Hayatım Portalı içerisinde sektörle birlikte eğitim istihdam üretim bağlamında iyi uygulama örnekleri ve başarı hikâyeleri paylaşılacaktır.

Tedbir 559.8.

Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Patent ve Marka Kurumu

 1. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda patent ve faydalı modele uygun görülen projeler desteklenecektir.
 2. İllerde seçilen temsilcilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Tedbir 559.9. Mesleki ve teknik eğitim kurumlan ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Kuruluşları

 1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla sektör arasında işbirliği protokol sayısı artırılacaktır.
 2. OSB'lerde resmi ve özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri açılmasına yönelik Mesleki Eğitim-Sanayi İşbirliği Toplantıları düzenlenecektir.

 

Tedbir 559.11. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB'ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili Meslek Kuruluşları

1. OSB'lerde protokol kapsamında açılacak olan resmi ve özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bina, derslik, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları karşılanacaktır.

2. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemelerine güncellenen alanlar çerçevesinde devam edilecektir.

3. Özel teknik okullardan mezun olan öğrencilerin OSB'lerde istihdam edilmesine öncelik verilmesi ve OSB'lerde sektör çalışanlarına meslek, geliştirme ve uyum kursları açılması sağlanacaktır.

Tedbir 559.14. Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve sayıları artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu

1. Mesleki ve teknik ortaöğretim programları ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler doğrultusunda güncellenecektir.

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.560)

Tedbir 560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.

YÖK (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler

1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite desteklenecek, proje kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Tedbir 560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Japonya kadın üniversiteleri diğer ülkelerdeki kadın üniversiteleriyle karşılaştırılacak ve gelişim süreçleri incelenecektir.

 1. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.
 2. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kuramlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir. (Kalkınma Planı p.561)

Tedbir 561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır.

YÖK (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler

1. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli olan üniversiteler için nesnel ölçütlere dayalı olarak performans kriterleri belirlenecektir.

 1. Başarılı üniversitelere ilave destekler sağlamaya yönelik mevzuat ve imkânlar araştırılacaktır.

Tedbir 561.2. Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacaktır.

YÖK (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler

 1. Doktora programlarının kalitesinin artırılmasına yönelik kriterler belirlenmesini müteakip program ve kontenjan hedefleri belirlenecektir.

2. YÖK 100/2000 Projesi geliştirilerek devam ettirilecektir.

 1. Üniversitelerin yurt dışındaki yetkin üniversitelerle ortak doktora programı açmaları teşvik edilecektir.

 

Tedbir 561.3.

Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

 1. Ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda Açık Akademik Arşiv Sistemi kurulacaktır.

2. Avrupa Açık Erişim Altyapısı ile bütünleşme kapsamında YÖK bünyesinde Açık Bilim/Açık Erişim Komisyonu kurulacaktır.

Tedbir 561.4. Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecektir.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır.

Tedbir 561.5.

Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecektir.

Tedbir 561.6. Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecektir.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecektir.

Tedbir 561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.

YÖK (S),

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Üniversiteler

1. Dijital teknolojilerin avantajları da kullanılarak aktif ve etkin mezun izleme sisteminin tüm üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına başlanacaktır.

Tedbir 561.8.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. YÖK bünyesinde üniversitelerin verilerini düzenli olarak takip eden, raporlayan ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşan mevcut izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin tanımlanan kriterler iyileştirilecek, veri bütünlüğü sağlanacaktır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.562)

Tedbir 562.2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Gerekli mevzuat çalışmalarına başlanacaktır.

 

Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.563)

Tedbir 563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

 1. Study in Turkey markası altında hizmet veren internet sitesi yeni teknolojilerle yeniden tasarlanarak daha etkileşimli bir yapıya kavuşturulacaktır.
 2. Uluslararası fuarlara katılım ve tanıtım etkinlikleri raporlanacaktır.

Tedbir 563.2.

Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

1. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Tedbir 563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi sağlanacak, araştırma altyapıları güçlendirilecektir.

Tedbir 563.4. Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.

YÖK (S), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversiteler

 1. Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren yeni programlar açılacaktır.
 2. Uluslararası öğrenciler için ayrılan barınma kapasitesi artırılacaktır.
 3. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst düzeyde yararlanması amacıyla protokoller ve işbirlikleri geliştirilecektir.

d) Hedefler

 

Performans Göstergeleri

Birim

2018

2019(1)

2020(2)

5 Yaş Net Okullaşma Oranı

Yüzde

75,1

75,2

77,0

Tekli Eğitimdeki Öğrenci Oranı (3)

İlkokul

Yüzde

58,7

62,2

75,0

Ortaokul

Yüzde

66,4

70,1

73,0

Lise

Yüzde

93,2

94,2

96,0

Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranı (4)

Yüzde

6,2

6,5

6,9

(1) Gerçekleşme Tahmini (2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemindeki Gerçekleşme Tahminidir)

(2) Program (2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemindeki Program Hedefidir)

(3) Resmi ve özel okullarda tekli eğitim gören öğrenci oranıdır.

(4) 25-64 yaş nüfusundaki yetişkinler arasında araştırmanın yapıldığı son 4 hafta içerisinde herhangi bir eğitim programına katılanların oranıdır. (Kaynak: Eurostat)7 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
HABERLER